ساعت

تقویم

اوقات شرعی

نشریات

 
نشریه دانشجویی امین - شماره 22
عمومی
 
خانم سیده زهرا موسوی
*******
اهواز - دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور
3367564
.......
nahadopa@gmail.com
دانلود

 

 

نشریه دانشجویی امین - شماره 21
عمومی
 
خانم سیده زهرا موسوی
*******
اهواز - دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور
3367564
.......
nahadopa@gmail.com
  دانلود

 

 

نشریه دانشجویی جلوه حق - شماره8
عمومی
 
 آقای محمد امین قیامی
*******
اهواز - دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور
3367564
.......
nahadopa@gmail.com

 

 

نشریه دانشجویی جلوه حق - شماره7
عمومی
 
  آقای محمد امین قیامی
*******
اهواز - دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور
3367564
.......
nahadopa@gmail.com

 

نشریه دانشجویی جلوه حق - شماره6
عمومی
 
  آقای محمد امین قیامی
*******
اهواز - دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور
3367564
.......
nahadopa@gmail.com
دانلود

 

 

نشریه روشنگری
عمومی

 .....
*******
اهواز - دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور
3367564
.......
nahadopa@gmail.com
دانلود

 

 

بازگشت به ابتدا