دعای هفتم صحيفه سجاديه

رهبر انقلاب ضمن تأکید و توصیه بر رعایت مسائل بهداشتی و نکات گفته شود توسط پزشکان جهت پیشگیری از ویروس کرونا فرمودند: «البته این بلا آنچنان بزرگ نیست و بزرگ‌تر از آن نیز وجود داشته است، اما بنده به دعای برخاسته از دل پاک و صاف جوانان و افراد پرهیزگار برای دفع بلا‌های بزرگ بسیار امیدوارم، چرا که توسل به درگاه خداوند و طلب شفاعت از نبی مکرم اسلام و ائمه بزرگوار می‌تواند بسیاری از مشکلات را برطرف کند. دعای هفتم صحیفه سجادیه دعای بسیار خوب و خوش‌مضمونی است که می‌توان با این الفاظ زیبا و با توجه به معانی آن با پروردگار سخن گفت.»

رهبر انقلاب ضمن تأکید و توصیه بر رعایت مسائل بهداشتی و نکات گفته شود توسط پزشکان جهت پیشگیری از ویروس کرونا فرمودند: «البته این بلا آنچنان بزرگ نیست و بزرگ‌تر از آن نیز وجود داشته است، اما بنده به دعای برخاسته از دل پاک و صاف جوانان و افراد پرهیزگار برای دفع بلا‌های بزرگ بسیار امیدوارم، چرا که توسل به درگاه خداوند و طلب شفاعت از نبی مکرم اسلام و ائمه بزرگوار می‌تواند بسیاری از مشکلات را برطرف کند. دعای هفتم صحیفه سجادیه دعای بسیار خوب و خوش‌مضمونی است که می‌توان با این الفاظ زیبا و با توجه به معانی آن با پروردگار سخن گفت.»

به همین منظور در ادامه متن دعای هفتم صحیفه سجادیه و ترجمه آن تقدیم می‌گردد:

و کان منْ دعائه علیْه السّلام إذا عرضتْ له مهمّةٌ أوْ نزلتْ به، ملمّةٌ و عنْد الْکرْب: یا منْ تحلّ به عقد الْمکاره، و یا منْ یفْثأ به حدّ الشّدائد، و یا منْ یلْتمس منْه الْمخْرج إلى روْح الْفرج. ذلّتْ لقدْرتک الصّعاب، و تسبّبتْ بلطْفک الْأسْباب، و جرى بقدرتک الْقضاء، و مضتْ على إرادتک الْأشْیاء. فهی بمشیّتک دون قوْلک مؤْتمرةٌ، و بإرادتک دون نهْیک منْزجرةٌ. أنْت الْمدْعوّ للْمهمّات، و أنْت الْمفْزع فی الْملمّات، لا ینْدفع منْها إلّا ما دفعْت، و لا ینْکشف منْها إلّا ما کشفْت و قدْ نزل بی یا ربّ ما قدْ تکأّدنی ثقْله، و ألمّ بی ما قدْ بهظنی حمْله. و بقدْرتک أوْردْته علیّ و بسلْطانک وجّهْته إلیّ. فلا مصْدر لما أوْردْت، و لا صارف لما وجّهْت، و لا فاتح لما أغْلقْت، و لا مغْلق لما فتحْت، و لا میسّر لما عسّرْت، و لا ناصر لمنْ خذلْت. فصلّ على محمّدٍ و آله، و افْتحْ لی یا ربّ باب الْفرج بطوْلک، و اکْسرْ عنّی سلْطان الْهمّ بحوْلک، و أنلْنی حسْن النّظر فیما شکوْت، و أذقْنی حلاوة الصّنْع فیما سألْت، و هبْ لی منْ لدنْک رحْمةً و فرجاً هنیئاً، و اجْعلْ لی منْ عنْدک مخْرجاً وحیّاً. و لا تشْغلْنی بالاهْتمام عنْ تعاهد فروضک، و اسْتعْمال سنّتک. فقدْ ضقْت لما نزل بی یا ربّ ذرْعاً، و امْتلأْت بحمْل ما حدث علیّ همّاً، و أنْت الْقادر على کشْف ما منیت به، و دفْع ما وقعْت فیه، فافْعلْ بی ذلک و إنْ لمْ أسْتوْجبْه منْک، یا ذا الْعرْش الْعظیم.


ترجمه دعای هفتم؛ نیایش آن حضرت در کار‌های مهم‌: ای آنکه گره کار‌های فرو بسته به سر انگشت تو گشوده می‌شود، و‌ای آن که سختی دشواری‌ها با تو آسان می‌گردد، و‌ای آن که راه گریز به سوی رهایی و آسودگی را از تو باید خواست. سختی‌ها به قدرت تو به نرمی گرایند و به لطف تو اسباب کار‌ها فراهم آیند. فرمان الاهی به نیروی تو به انجام رسد، و چیزها، به اراده‌ی تو موجود شوند. و خواست تو را، بی آن که بگویی، فرمان برند، و از آنچه خواست تو نیست، بی آن که بگویی، رو بگردانند. تویی آن که در کار‌های مهم بخوانندش، و در ناگواری‌ها بدو پناه برند. هیچ بلایی از ما برنگردد مگر تو آن بلا را بگردانی، و هیچ اندوهی بر طرف نشود مگر تو آن را از دل برانی.‌ای پروردگار من، اینک بلایی بر سرم فرود آمده که سنگینی‌اش مرا به زانو درآورده است، و به دردی گرفتار آمده‌ام که با آن مدارا نتوانم کرد. این همه را تو به نیروی خویش بر من وارد آورده‌ای و به سوی من روان کرده‌ای. آنچه تو بر من وارد آورده‌ای، هیچ کس باز نبرد، و آنچه تو به سوی من روان کرده‌ای، هیچ کس برنگرداند. دری را که تو بسته باشی. کس نگشاید، و دری را که تو گشوده باشی، کس نتواند بست. آن کار را که تو دشوار کنی، هیچ کس آسان نکند، و آن کس را که تو خوار گردانی، کسی مدد نرساند. پس بر محمد و خاندانش درود فرست.‌ای پروردگار من، به احسان خویش در آسایش به روی من بگشا، و به نیروی خود، سختی اندوهم را درهم شکن، و در آنچه زبان شکایت بدان گشوده‌ام، به نیکی بنگر، و مرا در آنچه از تو خواسته‌ام، شیرینی استجابت بچشان، و از پیش خود، رحمت و گشایشی دلخواه به من ده، و راه بیرون شدن از این گرفتاری را پیش پایم نه؛ و مرا به سبب گرفتاری، از انجام دادن واجبات و پیروی آیین خود بازمدار.‌ای پروردگار من، از آنچه بر سرم آمده، دلتنگ و بی‌طاقتم، و جانم از آن اندوه که نصیب من گردیده، آکنده است؛ و این در حالی است که تنها تو می‌توانی آن اندوه را از میان برداری و آنچه را بدان گرفتار آمده‌ام دور کنی. پس با من چنین کن، اگر چه شایسته‌ی آن نباشم،‌ای صاحب عرش بزرگ.

 

 

 مهدی امیرعضدی
تهیه کننده:

مهدی امیرعضدی

فیلم ها

0 نظر برای این مقاله وجود دارد

نظر دهید

متن درون تصویر امنیتی را وارد نمائید:

متن درون تصویر را در جعبه متن زیر وارد نمائید *